Email Gönderin tmosandik@gmail.com
Bizi Arayın 0(312) 230 4249
ÜYELİK BAŞVURUSU

Ofisçiler Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği

Ofisçiler Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği

1. BÖLÜM – ÜYELİK

Sandığın Adı ve Merkezi

Madde 1- Ofisçiler Yardımlaşma Derneği Sandığı adı ile bir sandık kurulmuştur. Sandığın merkezi Ankara’dadır.

Sandığın Amacı

Madde 2- Sandığın amacı üyeleri arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddeleri ile diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Sandığın Faaliyetleri

Madde 3- Sandık amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 1. Üyelerini tasarrufa teşvik etmek,
 2. Kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak,
 3. Gerektiğinde üyelerinin yiyecek, giyecek ve dayanıklı tüketim maddeleri ile diğer mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak üzere faaliyetlerde bulunmak,
 4. Üyelerinin ölümleri, maluliyetleri ve emeklilikleri hallerinde yardım yapmak,
 5. Sosyal yardımlarda bulunmak (evlenme ve ölüm),
 6. Dernek tüzüğünün amaç ve faaliyetler maddelerinde belirtilen diğer faaliyetleri yerine getirmek,
 7. Amacın gerektirdiği taşınır ve taşınmaz malları Dernek adına tescil ettirerek satın almak ve kullanmak,

2. BÖLÜM – ÜYELİK

Üye Olma Hakkı

Madde 4- Sandığa üye olarak gireceklerin Ofisçiler Yardımlaşma Derneğine üye olmaları şarttır. Dernek üyesi olanlar Sandık üyesi de olabilirler. Derneğe üye olmak isteyenler Yönetim Kuruluna yazılı başvurmak zorundadırlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 5- Dernek üyeliği son bulanların Sandık üyelikleri de son bulur. Askerlik nedeniyle görevleri ile ilişkisi kesilen ve Dernekle ilişkilerini donduranların sandık üyelikleri de dondurulur. Bunlardan askerlik bitiminden itibaren altı ay içinde göreve dönmeyen ve atanmayanların Sandıkla ilişkileri çalıştıkları Kurumla ilişkilerinin kesildiği tarihten geçerli olarak kesilir ve bu yönetmelikle tanınan haklar ilişkilerinin kesildiği tarihteki cari yardımlar esas alınmak suretiyle yapılır.

 

Her üye Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek kaydı ile dernek üyeliğinden çıkma hakkına sahiptir.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6- Derneğe üyelik şartlarını kaybedenler, dernek üyeliği son bulanlar ile sandık amacına aykırı hareket edenler ve sandığı maddi zarara sokanlar veya üyelik aidatlarını bir yıl ödemeyenler Yönetim Kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile Sandık üyeliğinden çıkarılabilirler. Bu şekilde çıkarılanlar Genel Kurul’a yazılı itirazda bulunabilirler. Yönetim Kurulu bu itirazı ilk Genel Kurul gündemine almak mecburiyetindedir. Genel Kurul Kararı kesindir.

Üyelerin Yükümlülüğü

Madde 7- Sandığa üye olanlar bu Yönetmelik hükümleri ile Dernek Tüzüğü ve ilgili mevzuata uygun olarak Genel Kurulca çıkarılan yönetmelik ve Genel Kurul kararlarını aynen kabul etmiş sayılır.

Üyelik Hakları

Madde 8- Sandık üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye Genel Kurulda oyunu bizzat kullanır.

Üyeler Sandığın ve sandığa bağlı fonların faaliyetlerinden bu yönetmelik hükümlerine göre ve Genel Kurulca çıkarılacak diğer kararlarla tanınan haklardan üyelik süreleri ve katılma payları ile orantılı olarak yararlanırlar.

3. BÖLÜM – SANDIĞIN ORGANLARI

Sandığın Organları

Madde 9- Sandığın Organları şunlardır.

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

Genel Kurulun Teşekkülü ve Toplanma Zamanı

Madde 10- Genel Kurul Sandığın en yetkili üst organı olup Sandık üyelerinden teşekkül eder. Genel Kurul normal ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Genel Kurulun normal toplantısı 2 yılda bir Dernek Genel Kurulundan en az bir ay öncesinden yapılır. Genel Kurulun Toplantı tarihi yer ve saatini Yönetim Kurulu tespit eder ve usulüne göre gerekli formaliteleri yerine getirerek Genel Kurulu toplar.

 

Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü haller ile üyelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine her zaman toplanabilir. Olağanüstü Genel Kurulun toplantı tarihi, yer ve saatini tespit ile gerekli kanuni formaliteleri yerine getirmek Yönetim Kurulunun görevidir.

 

Denetleme Kurulunun talebi veya üyelerin en az beşte birinin yazılı talebi üzerine Genel Kurulun olağanüstü toplanması gerektiğinde, Yönetim Kurulu, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.

 

Olağanüstü Genel Kurul yapılması Sandık Yönetmeliğinde belirtilen tarihte olağan Genel Kurul toplantısı yapılması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

 

Genel Kurul Sandık Merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Çağrı Usulü

Madde 11- Genel kurul, yönetim kurulunca, en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılır. Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi, üyelere bildirilir. Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren iki ay içerisinde yapılması zorunludur.

Üyeler ikinci toplantıya da yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri

Madde 12- Genel Kurul toplantıları Sandık merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 13- Genel kurul, Sandık yönetmeliğine göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Genel Kurulun Toplantı Usulü

Madde 14- Genel Kurula katılacak üyeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listede adlarının karşısına imza koymak suretiyle toplantı yerine girerler.

Yönetmeliğin 13. Maddesinde belirtilen sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır.

Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan Vekili ve iki Katip seçilir.

Toplantının yönetimi seçilmiş toplantı Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar.

Toplantı sonunda Genel Kurul tutanakları ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir.

Genel Kurulda Görüşülecek Konular

Madde 15- Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, Genel Kurulda mevcut üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular Genel Kurul gündemine alınmak zorundadır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 16- Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.

 1. Gündemi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 2. Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma raporları ile bilançonun görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü,
 4. Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi,
 5. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine üye aidatlarının tespiti veya bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 6. Mevzuatta ve Yönetmelikte yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,
 7. Sandık Yönetim ve Denetim Kurulları ile üyelerinin hakları hususunda her türlü kararı almak,
 8. Yönetmelikte belirtilen tesislerin açılmasına, kapanmasına karar vermek ve işletme esaslarını tespit etmek.

Oy Kullanma ve Karar Alma Şekilleri

Madde 17- Oylama, aksine bir karar alınmadıkça gizli oyla yapılır. Gizli oylamada Yönetim Kurulunca mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları kullanılır. Sayım ve döküm işlemi oy verme işlemi tamamlandıktan sonra yapılır. Açık oylama ise işaret oyu verilmek suretiyle yapılır. Kararlar iştirak eden üyelerin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğu ile alınır.

Ofisçiler Yardımlaşma Sandığı Yönetmeliği’ni pdf formatında indirmek için tıklayınız.

BİR BİRİKİME NE DERSİN?

Birikimlerinizi en güvenli bankalarda en yüksek faizle değerlendiriyor, paraya ihtiyaç duyduğunuzda faizsiz kredi imkanı sunuyoruz.