Email Gönderin tmosandik@gmail.com
Bizi Arayın 0(312) 230 4249
ÜYELİK BAŞVURUSU

Ofisçiler Yardımlaşma Derneği Tüzüğü

Ofisçiler Yardımlaşma Derneği Tüzüğü

1. BÖLÜM – GENEL HÜKÜMLER

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1- Toprak Mahsulleri Ofisi çalışanları arasında bu Tüzük ile “OFİSÇİLER YARDIMLAŞMA DERNEĞİ” adı ile dernek teşekkül ettirilmiştir. Derneğin merkezi Ankara’dadır. Şubesi yoktur.

Derneğin Kurucuları

Madde 2-

HULKİ ALİSBAH                 : Toprak Mahsulleri Ofisi Gn. Md. Vekili, Ankara, Yenişehir Meşrutiyet cad. No:39/A

HAMİT KORAY                  : Toprak Mahsulleri Ofisi Gn. Md. Muav., Ankara, Yenişehir Meşrutiyet cad. Küyükçü Apt. No:4

ATIF GÜRAY                       : Toprak Mahsulleri Ofisi Ziraat Müşaviri, Ankara, Yenişehir Kocatepe su deposu arkasında,

FUAT TEKİN                       : Toprak Mahsulleri Ofisi Teknik Büro Reisi, Ankara, Yenişehir Sakarya cad. No:64

AVNİ DEMİR                      : Toprak Mahsulleri Ofisi Umumi Muhasebe Müdürü, Ankara, Yenişehir İzmir cad. No:6

MUAMMER KOCABAŞ  : Toprak Mahsulleri Ofisi Teftiş Müdürü, Ankara, Yenişehir   Atatürk Bulvarı No:283 Kocabaş Apt.

NURİ ORAK                        : Toprak Mahsulleri Ofisi Satış Müdürü, Ankara, Yenişehir Meşrutiyet cad. No:77 Yetiş apt.

ŞEREF KAZIM TUTAŞ      : Toprak Mahsulleri Ofisi Hukuk Müşaviri, Ankara, Yenişehir Karanfil sok. No:3/6

VASIF ÇAKMUŞ                : Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Müdürü, Ankara, Yenişehir Yüksel cad. No:43

Derneğin Amacı

Madde 3- Derneğin amacı, üyelerinin Sosyal, Ekonomik, Kültürel ihtiyaçla­rını karşılamak, üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak, dinlenme ihtiyaçlarını karşılamak ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla faaliyetlerde bulunmaktadır.

Derneğin Faaliyetleri

Madde 4- Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere gereken hallerde ilgili makamlardan izin almak suretiyle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur.

 • Üyelerinin sosyal ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla faaliyetlerde bulunmak,
 • Üyelerinin boş zamanlarını değerlendirmek, aralarında sosyal ve kültürel yakınlaşmayı sağlamak amacıyla piyango, eğlence, balo, temsil, konser ve konferans gibi sosyal kültürel faaliyetler düzenlemek,
 • Üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddeleri ile diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, boş zamanlarının değerlendirilmesi ve dinlenme ihtiyaçları­nın karşılanması için lokal ve dinlenme tesisleri açmak ve işletmek,

Yasaklar

Madde 5- Dernek ve kuracağı sandık ve tesisler hiçbir şekilde siyasetle uğraşamaz. Hiçbir siyasi partinin lehinde veya aleyhinde propaganda yapamaz. Sendikalarla işbirliğinde bulunamaz.

2. BÖLÜM – ÜYELİK

Üye Olma Hakkı

Madde 6- Derneğe üye olarak gireceklerin T.C. vatandaşı olmaları, Medeni ehliyeti kullanma hakkına sahip bulunmaları ve Toprak Mahsulleri Ofisinde veya Toprak Mahsulleri Ofisinden ayrılarak yeni bir tüzel kişilik kazanmış Kurumda, memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde çalışıyor olmaları şarttır.

Birinci fıkradaki şartları taşıyanlar göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren yazılı müracaatları halinde Yönetim Kurulu kararı ile Dernek üyesi olurlar.

Birinci fıkradaki şartları taşısalar dahi emekliye ayrılmış olanlardan tekrar görev alan­larla, istih­dam edilenler derneğe üye olamazlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 7- Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istediği zaman yazılı müracaatta bulunmak şartıyla Dernek üyeliğinden ayrılabilir. Ancak üyelikten ayrılmak için başvurduğu tarihe kadar aidatlarını tam olarak ödemek zorundadır.

Askerlik nedeniyle çalıştığı kurumla ilişkisi kesilen Dernek üyeleri, ilişkilerini kesmek veya sürdürmek şıklarından birini tercih hak­kına sahiptirler. Bunlardan ilişkisini kesmek isteyenlerle ilişkilerini sürdürmek istedikleri halde askerlik bitiminden itibaren altı ay içinde göreve dönmeyen veya atanmayanların dernekle ilişkileri, kurumla ilişkilerinin kesildiği tarihten geçerli olarak kesilir.

Askerlik sebebi ile görevinden ayrılan ve Dernekle ilişkilerini sürdürmek isteyenlerle, ücretsiz izin kullanmak veya açığa çıkmak suretiyle görev yaptığı kurumla ilişiği kesilenlerin üyelikleri durdurulur. Bunlardan görevlerine tek­rar dönenler veya askerlik hizmetlerinin bitiminden itibaren altı ay zarfında göreve atananların bıraktıkları yer­den üyelik hakları devam eder.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 8- 6. Maddedeki şartlardan birini kaybedenlerle, haklarında çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.

Dernek tüzüğüne aykırı hareket edenlerle, Derneği maddi zarara sokanlar, aidatlarını bir yıl ödemeyenler ve Dernek adına yetkisiz hareket edenler Yönetim kurulunun 2/3 çoğunluk kararı ile üyelikten çıkarılabilir. Bu şekilde üyelikten çıkarılan Genel Kurula yazılı itirazda bulunabilir. Yönetim Kurulu bu itirazı ilk toplanacak Genel Kurul Gündemine almaya mecburdur. Genel kurul kararı kesindir.

Üyelik Hakları

Madde 9- Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu bizzat kendisi kullanır.

Üyeler Derneğin ve kuracağı sandık ve tesislerin bu tüzük dahilinde yürüttüğü faaliyetlerden ve sağladığı imkanlardan yararlanır.

3. BÖLÜM – DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin Organları

Madde 10-

 1. Genel Kurul
 2. Yönetim Kurulu
 3. Denetleme Kurulu

Genel Kurulun Teşekkülü ve Toplanma Zamanı

Madde 11- Genel kurul Derneğin en yetkili üst organı olup, Dernek üyelerinden teşekkül eder.

Madde 12- Genel Kurul normal ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır. Genel Kurulun normal toplan­tısı 2 yılda bir Mart ayında yapılır. Genel kurulun toplantı tarihi, Yer ve saatini Yönetim kurulu tespit eder ve usulüne göre gerekli formaliteleri yerine getirerek Genel Kurulu toplar.

Olağanüstü Genel Kurul Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü haller ile üyelerin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine her zaman toplanabilir. Olağanüstü Genel kurul gün, yer ve saatini tespit ile gerekli Kanuni formaliteleri yerine getirmek Yönetim Kurulunun görevidir.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulunun talebi veya üyelerin en az beşte birinin yazılı talebi üzerine Genel Kurulun olağanüstü toplanması gerektiğinde, bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmak zorundadır.

Olağanüstü Genel Kurul yapılması Dernek tüzüğünde belirtilen tarihte Olağan Genel Kurul toplantısı yapılması yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Genel Kurullar Dernek Merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Çağrı Usulü

Çağrı Usulü

Madde 13- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Yeri

Madde 14- Genel Kurul toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka yerde yapılamaz.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 15- Genel Kurul Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılmasıyla toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

Toplantı Usulü

Madde 16- Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya Medeni Kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilen görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.

Genel Kurulda Görüşülecek Konular

Madde 17- Genel Kurul Toplantısında yalnızca Gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, Genel Kurulda mevcut üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular Genel Kurul gündemine alınmak zorundadır.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 18- Aşağıdaki hususlar Genel Kurulca görüşülüp, karara bağlanır.

 1. Gündemi aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 2. Yönetim Kurulunun çalışma raporlarının görüşülmesi ve bilanço, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
 3. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabulü,
 4. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 5. Derneğin feshedilmesi veya başka bir dernek veya vakıfla birleşmesine karar verilmesi,
 6. Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi,
 7. Derneğin kuruluş maksat ve gayeleri dahilinde sandık kurma, lokal, dinlenme tesisleri açma, kapatma, kendi mevzularının bir kısmını veya tamamını bunlara devretme,
 8. Kurulacak sandık, lokal ve dinlenme tesislerine sermaye vermek gerektiğinde bunlara ayni ve nakdi yardımda bulunmak ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 9. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine üye aidatlarının tespiti,

Mevzuatta ve Dernek tüzüğünde yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek

Oy Kullanma ve Karar Alma Şekilleri

Madde 19- Oylama, aksine bir karar almadıkça gizli oyla yapılır. Gizli oylamada Yönetim Kurulunca mühürlenmiş kâğıtlar veya oy pusulaları kullanılır.

Sayım ve döküm işlemi, oy verme işlemi tamamlandıktan sonra yapılır.

Açık oylama ise işaret oyu verilmek suretiyle yapılır.

Kararlar iştirak eden üyelerin yarıdan bir fazlasının oy çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun Teşekkülü

Madde 20- Yönetim Kurulu, 7 asil 7 yedek olmak üzere gizli oyla 2 yıl süre ile seçilir. Seçim pusulalarına her üye azami 7 kişi olmak üzere dilediği kadar isim yazar. En çok oy alanlardan ilk yedisi asil ikinci yedisi yedek olarak seçilmiş olurlar. Oyların eşit olması durumunda yeter sayıdan oluşan tasnif kurulu ve Başkanlık Divanı önünde kura çekilir. İbra edilmiş olmak kaydıyla Yönetim Kurulunun yeniden seçilmesi mümkündür.

Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçilenler kendi aralarında gizli oyla bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter ve bir Muhasip Üye seçerler. Başkan, Başkan Yardımcısı, Sekreter ve Muhasip üyelerin istifaları halinde Yönetim Kurulu üyelikleri devam eder. İstifa edenin yerine aynı usulle yenisi seçilir.

Yönetim Kurulu üyeliğinden herhangi bir suretle ayrılanların yerine yedek üyelerden en çok oy almış olanlar oy sırasına göre asil üyeliğe geçerler. Mazeretsiz olarak üç toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 21- Yönetim Kurulu aşağıda belirtilen görevleri yapar ve yetkileri kullanılır.

 1. Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Derneğin Gelir – Gider hesaplarına ilişkin işlemler yapmak,
 3. Genel Kurul toplantılarının tarihini tespit etmek, gündemi hazırlamak ve bu hususta Kanuni formaliteleri yerine getirmek,
 4. Yıllık hesap raporlarını ve bilançoları hazırlayıp Genel Kurul’ a sunmak,
 5. Dernek sermayesinin nemasını sağlayıcı tedbirler almak ve buna ait iş programını hazırlayarak Genel Kurul’ a arz etmek, onaylanması halinde de tatbik etmek,
 6. Personel masrafları, yolluklar ve sair gerekli masraflara ilişkin gider tahminlerini detaylı olarak içeren yıllık masraf bütçesi tasarısını hazırlamak Genel Kurul’ a arz etmek ve yıl içinde sarfiyatı ancak Genel Kurulca kabul edilen yıllık masraf bütçesi çerçevesinde yapmak,
 7. Derneğin mali durumunda sarsıntı olabileceği umulan hallerde gerekli tedbirleri alarak Genel Kurulu derhal toplayıp onayına sunmak,
 8. Derneğin faaliyetlerinde görevlendirilecek personel adedini ve bunların unvanları ile verilecek ücreti tespit etmek,
 9. Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve Genel Kurulca verilecek görevleri yerine getirmek, yetkileri kullanmak,
 10. Dernek adına bütün yazışmalar biri Başkan veya Başkan Yardımcısı olmak üzere en az iki üye tarafından imzalanmak suretiyle yapılır.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kez Dernek ikametgâhında önceden kararlaştıracağı gün ve saatte çağrısız toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerek gördüğü her zaman Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir.

Yönetim Kurulunca kararlar toplantıya katılan üyelerin ekseriyet reyi ile alınır. Ancak prensibe müteallik kararlarda dört kişilik çoğunluk aranır.

Kararlar sıra ile Karar Defterine geçirilerek üyeler tarafından imzalanır. Muhalefette kalan üye muhalefet sebebini kararın altına yazmak suretiyle imza eder

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 22- Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebi ile yedeklerin de getirilmesinden sonra yarıdan aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetleme Kurulu üyeleri tarafından bir ay içinde Olağanüstü toplantıya çağrılır.

Çağrının yapılmaması halinde Dernek üyelerinden birinin başvurması halinde Mahallin Sulh Hukuk Hakimliği Dernek üyelerinden seçeceği üç kişiyi bir ay içinde Dernek Genel Kurulunu toplamakla görevlendirilir.

Denetleme Kurulunun Teşkili ve Görevleri

Madde 23- Denetleme Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurulca 20. Maddedeki usule göre 2 yıl için seçilir.

Denetleme Kurulu, Derneğin her türlü çalışmalarını altı ayı geçmeyen aralıklarla denetler ve Denetleme sonuçla­rını Yönetim Kuruluna, toplandığında da Genel Kurul’ a sunar.

Denetleme Kurulu üyeleri istediği takdirde, Yönetim Kurulu toplantılarında bulunabilirler. Ancak oy kullanamaz­lar. Yönetim Kurulunu yazı ile ikaz edebilirler. Ancak, idari işlere müdahale edemezler.

Yönetim Kurulu denetçilerin görevlerini yapabilmeleri için her türlü defter, evrak ve vesikalarla, kıymetli ev­rakı talep ettiklerinde Denetim Kuruluna vermek zorundadır.

Denetim Kurulu üyeleri görevlerini yaparken birbirlerine bağlı değillerdir.

Denetleme Kurul Üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür.

4. BÖLÜM – MALİ HÜKÜMLER

Aidat Miktarı ve Tahsil Şekli

Madde 24- Dernek üyelerinden, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilecek miktarda cari giriş aidatı dışında, aynı usulle tespit edilecek miktarda aylık aidat alınır. (Yıllık 48 TL)

Üyeler Derneğe üye edildikleri tarihi izleyen aybaşından itibaren her ay taahhüt ettikleri aidat miktarını Yönetim Kurulunca belirlenen ödeme esasları dahilinde ödemeyi kabul ederler.

Yıllık aidat miktarı ise Genel Kurulca kabul edilen aylık aidat miktarının bir yıllık toplamıdır.

Derneğin Gelirleri

Madde 25- Derneğin Gelirleri Şunlardır

 1. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca tespit edilecek miktarda cari giriş aidatı,
 2. Üyelik aidatları,
 3. Dernekçe kurulacak sandık, lokal ve dinlenme tesislerinin faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,
 4. Dernekçe yapılacak piyango, eğlence, balo, temsil, konser ve konferans vs. faaliyetlerinden elde edilecek gelirler,
 5. Dernek mevcutlarının nemalandırılmasından elde edilecek gelirler,
 6. Dernek taşınmazlarının elden çıkarılmasından elde edilecek gelirler,
 7. Gerçek ve tüzel kişilerin her türlü bağışları,
 8. Diğer gelirler.

Yardım Kabul Edilmeyecekler

Madde 26- Dernek siyasi partilerden veya işçi – işveren sendikalarından herhangi bir surette maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

5. BÖLÜM – SON HÜKÜMLER

Tutulacak Defter ve Kayıtlar

Madde 27- Dernek, kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin noter veya İl Dernekler Müdürlüğü’ne tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelirlerin Toplanması ve Giderlerin Harcanmasındaki Usul

Madde 28- Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.

Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Borçlanma Usulleri

Madde 29- Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Denetleme Şekilleri

Madde 30- – Derneğin denetimi Dernekler Kanunu ve Dernek Tüzüğüne göre Denetleme Kurulu ve yetkili makamlarca yapılır.

Ancak Dernek Tüzüğünde açıklık ve hüküm bulunmayan hususlarda Tüzüğe ve ilgili mevzuata aykırı olmamak şartıyla tüm Dernek faaliyetleri ile üyeler ve Dernek organlarına yardımcı olmak ama­cıyla yönetmelik hazırlanır. Genel Kurulun onayından sonra yürürlüğe konulabilir.

Tüzük Değişikliği

Madde 31- Olağan ve olağanüstü Genel Kurullarda toplantı gündemine konulmak ve yeterli bir süre önce değişiklik önerileri yazılı olarak üyelere bildirilmek şartı ile Tüzükte değişiklik yapılabilir.

Tüzük değişikliği için toplantıya katılan üyelerin 2/3 ünün oyu gereklidir.

Fesih ve Tasfiye Halinde Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Madde 32- Genel Kurul Derneğin her zaman feshine karar verebilir.

Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurul’ a katılma hakkı bulunan üye­lerin en az 2/3 ünün toplantıda hazır bulunması gerekir.

İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa Tüzüğün 15. Maddesine göre yapılacak ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 ünün çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulunca beş gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirilir.

Derneğin feshi veya infisahı halinde Genel Kurulca başkaca bir karar verilmemişse Mal ve Hakları (TMO Vakfına) devir olunur.

Ancak, üyelerin hakları Vakıfça düzenleninceye kadar geçen süre içinde Dernek faaliyetleri de­vam eder. Bu süre altı ayı geçemez.

Genel Kurulca başka bir şekilde tasfiye yoluyla feshe karar verilirse en az üç kişiden oluşan bir tas­fiye heyeti kurulur ve bu heyet en fazla altı ay içinde tasfiye işlemlerini sonuçlandırır.

Uygulanacak Hükümler

Madde 33- Bu Tüzükte hüküm bulunmayan hususlarda Dernekler Kanunu ve ilgili mevzuat hü­kümleri uy­gulanır.

Madde 34- Derneğin hesap dönemi 0l Ocak – 31 Aralık arası bir takvim yılıdır.

Madde 35- 06.01.1989 tarih ve 3377 sayılı Ankara Valiliği yazısı ile onaylandığı bildirilen Toprak Mah­sulleri Ofisi Memur ve Hizmetlileri Yardım Birliği – Derneği Tüzüğü yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı ve Soyadı Görevi
Ercan YORULMAZ Başkan
Neslihan TUFAN Başkan Yardımcısı
Adnan DİNÇ Muhasip Üye
Halil İbrahim DEMİR Sekreter Üye
Ayşe Sena DÜMEN Üye
Ayhan TAY Üye
Ersan GÖKÇAY Üye
Ofisçiler Yardımlaşma Derneği Tüzüğü’nü pdf formatında indirmek için tıklayınız.

BİR BİRİKİME NE DERSİN?

Birikimlerinizi en güvenli bankalarda en yüksek faizle değerlendiriyor, paraya ihtiyaç duyduğunuzda faizsiz kredi imkanı sunuyoruz.